Od léta 2024 pouze trenér do domu. Praha 16 (Velká Chuchle, Radotín, Lochkov) a Kosoř. Potřebujete 2 m² a podložku, pomůcky dovezu. 1600 Kč za 55 min. 7500 Kč za 5 lekcí.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlasím se zpracováváním osobních údajů Lenkou Hořejškovou, Blattného 2340/9, 15800 Praha - Stodůlky, IČ 08821062, lenka@rehapilates.cz, +420603241525 (dále jen správce) pro obchodní a marketingové účely.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v objednávkovém formuláři, tj. zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa - společně dále jen „osobní údaje“.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně osobně.

Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Klient má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá.

Zjistí-li klient, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu prostřednictvím e-mailu na lenka@rehapilates.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2021.